Dag X

9 februari 2016 indien de verkiezingen
worden gehouden op 9 mei 2016


Uiterlijk op deze datum dienen er verschillende gegevens te worden aangeplakt in de verschillende afdelingen van de onderneming. De ondernemingsraad of het preventiecomité  – al naargelang het geval – of, bij afwezigheid ervan, de werkgever moet ervoor zorgen dat de aanplakking van de informatie op de juiste manier gebeurt. Dit bericht moet de datum van de effectieve aanplakking vermelden.

Deze informatie bevat het volgende:

1.   De datum van de verkiezingen (dit is, noodzakelijkerwijze, de 90ste dag volgend op dag X) en het tijdschema van de verkiezingen.

2.  Het adres en de aanduiding van de TBE(‘s) op het niveau waarvan (een) ondernemingsra(a)d(en) of (een) preventiecomité(s) dienen te worden opgericht.

3.   Het aantal mandaten voor de ondernemingsra(a)d(en) en/of het/de preventiecomité(s).

Het totaal aantal van de mandaten voor personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het preventiecomité wordt bepaald als volgt, rekening houdend met het totaal aantal werknemers (VTE) op dag X (inclusief de leden van het leidinggevend personeel):
-    minder dan 101 werknemers: 4 mandaten
-    101 tot 500 werknemers: 6 mandaten
-    501 tot 1.000 werknemers: 8 mandaten
-    1.001 tot 2.000 werknemers: 10 mandaten
-    2.001 tot 3.000 werknemers: 12 mandaten
-    3.001 tot 4.000 werknemers: 14 mandaten
-    4.001 tot 5.000 werknemers: 16 mandaten
-    5.001 tot 6.000 werknemers: 18 mandaten
-    6.001 tot 8.000 werknemers: 20 mandaten
-    meer dan 8.000 werknemers: 22 mandaten.

Voor elke mandaat mag zowel een effectieve kandidaat als een vervanger worden voorgesteld.

Indien het kaderpersoneel gerechtigd is op afzonderlijke vertegenwoordigers, dient het aantal van de mandaten te worden verhoogd met een of twee eenheden afhankelijk van het feit of het aantal kaderleden niet hoger, dan wel hoger is dan 100.

De jonge werknemers (werknemers die de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt op datum van de verkiezingen) vormen een aparte categorie (inclusief werklieden, bedienden en kaderleden), indien hun aantal gelijk is aan 25 of meer.

Een tot drie mandaten worden toegekend aan de categorie van jonge werknemers (indien er zijn) afhankelijk van het aantal jonge werknemers en het totaal aantal personeelsleden.

De resterende mandaten (na toekenning van de mandaten aan de categorie van de jonge werknemers, in voorkomend geval) worden toegekend aan de categorieën van het personeel (werklieden, bedienden en – in voorkomend geval –  kaderleden) op basis van het aantal personeelsleden van elke categorie in vergelijking met het totaal aantal personeelsleden.

4.  De voorlopige kiezerslijsten of de plaats waar deze lijsten kunnen worden geconsulteerd.

De lijsten worden samengesteld voor elke categorie afzonderlijk en vermelden de leden van het personeel, die stemgerechtigd zijn op de verkiezingsdag. Dit zijn de werknemers die minstens drie maanden tewerkgesteld zijn op de verkiezingsdag (uitgezonderd de leden van het leidinggevend personeel, die niet gerechtigd zijn om te stemmen).

De lijsten worden opgesteld in alfabetische orde; aan elk personeelslid wordt een nummer toegekend en voorts vermeldt de lijst voor elke personeelslid zijn familienaam, voornamen, geboortedatum, aanwervingsdatum en de plaats waar hij werkzaam is binnen de onderneming.

De werknemers worden ondergebracht  in de categorie van werklieden of van bedienden naar gelang hun kwalificatie voor sociale zekerheidsdoeleinden.

Een aparte lijst wordt voorzien voor de categorie van jonge werknemers indien het aantal minstens gelijk is aan 25.

Voor wat betreft de verkiezingen voor de ondernemingsraad, dient er een aparte lijst te worden voorzien voor de categorie van het kaderpersoneel, indien er minstens 15 personeelsleden worden gekwalificeerd als kaderlid.

5.  De lijst van de leden van het leidinggevend personeel of de plaats waar deze kan worden geconsulteerd.

Zoals eerder vermeld in de voorgaande bijdragen, kunnen enkel de werknemers van de twee hoogste niveaus in de hiërarchie worden gekwalificeerd als leden van het leidinggevend personeel.

6.   De lijst van de leden van het kaderpersoneel of de plaats waar deze kan worden geconsulteerd.

Dit is enkel van toepassing voor de TBE’s met minstens 100 werknemers, gezien deze categorie van werknemers enkel relevant is voor de verkiezingen van een ondernemingsraad. Enkel de werknemers, die kunnen worden gekwalificeerd als kaderleden voor sociale zekerheidsdoeleinden, kunnen op deze lijst worden opgenomen.

Leden van het kaderpersoneel, jonger dan 25, worden niet op deze lijst opgenomen, indien er een aparte lijst wordt samengesteld voor de categorie van jonge werknemers.

7.   De data die voortspruiten uit de verkiezingsprocedure.

Deze zijn de relevante data van de verschillende stappen in de verkiezingsprocedure, zoals vermeld op de verkiezingskalender.

8.   De persoon of de dienst, die door de werkgever belast is met de verdeling van de oproepingsbrieven.

Deze kennisgeving wordt overgenomen in een document, waarvan het model te vinden is op de website van FOD WASO. Bij afwezigheid van een ondernemingsraad of een preventiecomité, wordt een kopie overhandigd aan de vakbondsafvaardiging.

Een kopie van dat document wordt aangeplakt in de verschillende afdelingen van de onderneming.

Een dergelijke aanplakking kan vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers daartoe toegang hebben tijdens de normale werkuren.

Een kopie van dat document wordt eveneens geüpload op de webapplicatie, die daarvoor in het bijzonder is voorzien op de website van FOD WASO. Als alternatief kan die kopie ook rechtstreeks verstuurd worden aan de betrokken representatieve vakorganisaties. De lijst van het leidinggevend personeel en van het kaderpersoneel worden toegevoegd in bijlage. De lijsten van de kiezers worden enkel toegevoegd bij afwezigheid van een ondernemingsraad, preventiecomité of een syndicale afvaardiging.

Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be

   
  DAG Y  
  Dag Y + 2