Dag X – 60

11 december 2015 als de verkiezingen
worden gehouden op 9 mei 2016


Welke werkgevers moeten sociale verkiezingen organiseren ?

Sociale verkiezingen worden, in  principe, georganiseerd op het niveau van de “technische bedrijfseenheid” (hierna “TBE”).

Een ondernemingsraad wordt geïnstalleerd in de TBE’s, waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 100 werknemers zijn tewerkgesteld.

In de TBE’s, waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 50 werknemers tewerkgesteld worden en waar ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van 2012 een ondernemingsraad werd of had moeten worden geïnstalleerd, blijft een ondernemingsraad behouden. Nochtans dienen daar geen aparte verkiezingen te worden georganiseerd voor de ondernemingsraad, omdat in die TBE's de taken van de ondernemingsraad worden waargenomen door het comité voor preventie en bescherming op het werk.

In de TBE’s, waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 50 werknemers worden tewerkgesteld, wordt een comité voor preventie en bescherming op het werk opgericht.

De eerste vraag, die zich bij de organisatie van de sociale verkiezingen zal stellen, is dus de vaststelling van de TBE, het niveau waar de sociale verkiezingen worden georganiseerd (zie hierna).

Voor de berekening van het aantal werknemers (gewoonlijk gemiddeld minstens 50 of 100) wordt verwezen naar de 4 trimesters van 2015. Dat aantal verwijst niet naar het aantal personen, maar wel naar fulltime-equivalenten.

Daarvoor wordt het aantal deeltijdse werknemers, die minder uren werken dan drie vierden van het fulltime uurrooster, zoals geldend in de onderneming, door twee gedeeld. Deeltijdse werknemers, die drie vierden of meer uren van een fulltime uurrooster presteren, gelden als fulltime-equivalenten.

De werknemers, die krachtens een vervangingsovereenkomst een vaste werknemer vervangen, worden niet meegerekend.

Voor de interim-werknemers geldt een bijzondere regeling. Tijdens het 4de trimester van 2015 diende de werkgever een register bij te houden, waarin hij een aantal gegevens moet opnemen omtrent de interim-werknemers, die bij hem tewerkgesteld zijn tijdens het 4de trimester. Deze interim-werknemers moeten in rekening gebracht worden voor de berekening van het aantal werknemers, behalve indien zij een vaste werknemer van de werkgever vervangen, van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst (zie daaromtrent ook eerdere bijdrage op onze website (homepage > sociale verkiezingen 2016).

Opstart van de verkiezingsprocedure op dag X – 60

Uiterlijk op deze dag X – 60 dient de werkgever aan de ondernemingsraad of het preventiecomité of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging de volgende informatie te verschaffen:

1.    de samenstelling van de TBE, het niveau waarop, in principe, de sociale verkiezingen worden georganiseerd:

In principe stemt de TBE overeen met de juridische entiteit van de werkgever (NV, BVBA, …). Maar dat is niet noodzakelijkerwijze het geval:
-    al naargelang de omstandigheden is het mogelijk dat verschillende afzonderlijke juridische entiteiten moeten samengevoegd worden in één enkele TBE: één bedrijfsactiviteit wordt wel eens opgesplitst in verschillende juridische entiteiten (bijvoorbeeld: productie in één juridische entiteit en commercialisatie van de producten in een tweede juridische entiteit in een poging om sociale verkiezingen te vermijden);
-    het is evenmin uitgesloten dat één juridische entiteit is samengesteld uit meerdere TBE’s; in dat geval zal een TBE, waarvan het aantal personeelsleden lager is dan 100 of 50 (ondernemingsraad of preventiecomité), moeten toegevoegd worden aan een TBE dat wel voldoet aan de vereiste van het personeelsaantal.

Waar de TBE niet overeenstemt met de juridische entiteit, dient de werkgever de nodige informatie te verstrekken omtrent de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid en afhankelijkheid van de technische bedrijfseenheid of -eenheden ten opzichte van de juridische entiteit of over de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de juridische entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid. Zowel economische als sociale criteria dienen daarbij in acht te worden genomen.

Wanneer reeds een ondernemingsraad of preventiecomité werd opgericht, heeft de informatie enkel betrekking op de wijzigingen die zich in de structuur van de onderneming hebben voorgedaan en op de nieuwe criteria van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de technische bedrijfseenheid of -eenheden ten opzichte van de juridische entiteit of van de juridische entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid.

In geval er zich geen enkele wijzigingen hebben voorgedaan in de samenstelling van de technische bedrijfseenheid ten opzichte van de voorgaande sociale verkiezingen, dient men op dit punt niet noodzakelijk informatie te geven.

De samenstelling van de TBE’s is in meerdere opzichten een cruciaal gegeven in de hele verkiezingsprocedure, en dit niet alleen omdat één en ander een invloed heeft op het potentieel aantal beschermde werknemers.

Ons team blijft dan ook graag ter beschikking om deze aangelegenheid verder met u te bespreken.

2.    Het aantal personeelsleden per categorie:

De werkgever dient schriftelijk het aantal personeelsleden per categorie mee te delen, die op dag X – 60 in dienst zijn.

De onderscheiden categorieën zijn de werklieden, de bedienden met inbegrip van het kaderpersoneel, en het leidinggevend personeel, en de jeugdige werknemers, hetzij de werknemers die op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt. Een jeugdig kaderlid wordt bij de jeugdige werknemers ingedeeld.
(nota: het weze nogmaals herhaald: “het eenheidsstatuut werklieden/bedienden” is en blijft dus een euforische referentie, want het blijft een totaal dode letter voor de sociale verkiezingen)

3.    Het leidinggevend personeel:

Deze schriftelijke informatie betreft de functies van het leidinggevend personeel door hun benaming en hun inhoud te verduidelijken, alsook, bij wijze van aanduiding, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen.

Het leidinggevend personeel is in principe beperkt tot de hiërarchisch hoogste twee niveaus.

4.    De kaderleden:

Deze schriftelijke informatie betreft eveneens de functies van de kaderleden alsook, bij wijze van aanduiding, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen.

Mogen slechts als kaderleden beschouwd worden, de bedienden die zo aangegeven zijn in de aangifte die overgemaakt werd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Deze informatie dient enkel te worden medegedeeld aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis daarvan aan de vakbondsafvaardiging, omdat deze informatie enkel relevant is met betrekking voor de verkiezingen voor de ondernemingsraad.

De mededeling van deze informatie geldt bovendien niet voor ondernemingen met minder dan 100 werknemers of minder dan 30 bedienden.

5.    Datum van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt en de voor de verkiezingen beoogde datum

De werkgever moet dus de datum van aanplakking van de datum van de verkiezingen meedelen (dag X) evenals de datum waarop hij de verkiezingen zelf wil doen plaatsvinden (dag Y).

De informatie betreffende de ondernemingsraad wordt meegedeeld aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging, en de informatie betreffende het preventiecomité wordt meegedeeld aan het preventiecomité of bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging.

Het betreft dus wel degelijk 2 afzonderlijke informatierondes.

Ook indien er geen ondernemingsraad, preventiecomité of vakbondsafvaardiging is, moet de werkgever die informatie meedelen in een document.

Een model daarvan is te vinden op de website van FOD WASO.

Een kopie van dat document wordt aangeplakt in de verschillende afdelingen van de onderneming.

Een dergelijke aanplakking kan vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers daartoe toegang hebben tijdens de normale werkuren.

Een kopie van dat document wordt eveneens geüpload op de webapplicatie, die daarvoor in het bijzonder is voorzien op de website van FOD WASO. Als alternatief kan die kopie ook rechtstreeks verstuurd worden aan de betrokken representatieve vakorganisaties.

                                     *   *   *   *   *

De periode vanaf de datum van mededeling van deze informatie (X – 60) tot op dag X – 35 is bestemd om de partijen (werkgever enerzijds en ondernemingsraad, preventiecomité en eventueel vakbondsafvaardiging anderzijds) de mogelijkheid te bieden om met elkaar te overleggen omtrent deze informatie/voorstellen van de werkgever en, in voorkomend geval, meningsverschillen uit te praten. De werkgever zal dan zijn beslissing, al dan niet rekening gehouden met de standpunten van de andere partijen, moeten meedelen op dag X – 35 (zie hieromtrent de verdere uitleg met betrekking tot de volgende datum).

Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be

   
  DAG Y  
  Dag Y + 2