Dag X – 35

5 januari 2016 indien de verkiezingen
op 9 mei 2016 plaats vinden


Zoals reeds uiteengezet, diende de werkgever op dag X – 60 (11 december 2015 indien de verkiezingen op 9 mei plaats vinden) informatie voor te leggen betreffende de samenstelling van de TBE’s, het aantal personeelsleden voor iedere categorie, de titel en de inhoud van de functies van het leidinggevend personeel, al naargelang het geval de titel en de inhoud van de functies van het kaderpersoneel en de datum waarop de datum van de verkiezingen wordt aangeplakt.

Gedurende de 25 dagen volgend op de datum waarop die informatie werd voorgelegd, wordt aan de werkgever de gelegenheid gegeven om te overleggen

-    met de ondernemingsraad of – bij afwezigheid daarvan – met de vakbondsafvaardiging betreffende de voorgelegde informatie in verband met de verkiezingen voor de ondernemingsraad (samenstelling van de TBE’s, het leidinggevend personeel en de kaderleden voor zover ten minste 30 bedienden tewerkgesteld zijn);
-    met het preventiecomité of – in afwezigheid daarvan – met de vakbondsafvaardiging  betreffende de voorgelegde informatie in verband met de verkiezingen voor het preventiecomité (de samenstelling van de TBE’s, die anders kan zijn dan de samenstelling van de TBE’s voor de verkiezingen voor de ondernemingsraad, en het leidinggevend personeel).

Na dit consultatieproces van 25 dagen, hetzij uiterlijk op dag X – 35 (5 januari 2016 indien de verkiezingen op 9 mei 2016 plaats vinden), dient de werkgever aan de ondernemingsraad en – al naargelang het geval – aan het preventiecomité of, bij afwezigheid daarvan aan de vakbondsafvaardiging schriftelijk zijn beslissing mede te delen omtrent de volgende aangelegenheden:

-   de functies van het leidinggevend personeel en, ten titel van indicatie, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen; zoals reeds eerder gemeld, is het leidinggevend personeel in principe beperkt tot de twee hoogste hiërarchische niveaus; de personen behorende tot het leidinggevend personeel nemen niet deel aan de verkiezingen;
-    voor zover er tenminste 30 bedienden worden tewerkgesteld, de functies van het kaderpersoneel en, ten titel van indicatie, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen;
- het aantal TBE’s of juridische entiteiten waar een ondernemingsraad en/of een preventiecomité zal moeten opgericht worden, samen met de omschrijving ervan;
-   de opdeling van de juridische entiteit in meerdere TBE’s, samen met de omschrijving ervan, of – al naargelang het geval – de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in TBE’s en de omschrijving ervan.

In alle gevallen, wordt deze beslissing overgenomen in een document, waarvan het model te vinden is op de website van FOD WASO.

Een kopie van dat document wordt aangeplakt in de verschillende afdelingen van de onderneming.

Een dergelijke aanplakking kan vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers daartoe toegang hebben tijdens de normale werkuren.

Een kopie van dat document wordt eveneens geüpload op de webapplicatie, die daarvoor in het bijzonder is voorzien op de website van FOD WASO. Als alternatief kan die kopie ook rechtstreeks verstuurd worden aan de betrokken representatieve vakorganisaties.

Beroep tegen deze beslissingen van de werkgever kan ingesteld worden bij de arbeidsrechtbank en de termijnen om hierop te reageren voor de arbeidsrechtbank zijn zeer kort.

Daarom doet een werkgever, die een dergelijk beroep zou verwachten – bij voorbeeld omdat het consultatieproces moeizaam verliep – er wellicht goed aan om zijn raadsman goed op de hoogte te houden zodanig dat deze snel kan reageren, indien nodig.

Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be


   
  DAG Y  
  Dag Y + 2