DAG Y
in onze hypothese: 9 mei 2016

Voor de vakbonden en de kandidaten
is dit uiteraard D-DAY

Elk stembureau is verantwoordelijk voor de stemverrichtingen. De werkgever moet alle faciliteiten ter beschikking stellen die nodig zijn opdat het stembureau een rustig verloop van de stemverrichtingen kan garanderen. Het stemlokaal moet zodanig ingericht zijn dat het geheim van de stemming gewaarborgd wordt.

De openingsuren moeten zodanig vastgesteld worden dat de werknemers de mogelijkheid hebben om tijdens hun werkuren te gaan stemmen. De werknemers, die de mogelijkheid niet hebben om te stemmen tijdens hun werkuren, hebben recht op terugbetaling door de werkgever van hun verplaatsingskosten.

De stemverrichtingen moeten in principe op één enkele dag afgehandeld worden. Deze verrichtingen mogen echter over verschillende dagen gespreid worden, indien de afhandeling op één dag niet mogelijk is. Hiertoe is echter het akkoord van de ondernemingsraad of het preventiecomité of, in de afwezigheid daarvan, de syndicale afvaardiging vereist.

Een bijzitter die bij de aanvang van de stemverrichtingen niet aanwezig is, wordt vervangen door een kiezer, aangeduid door de voorzitter van het stembureau onder de kiezers die zich het eerst aanbieden.

De voorzitter van het stembureau overhandigt het(de) stembiljet(ten), behoorlijk in vieren geplooid, aan iedere kiezer. Na zijn stem te hebben uitgebracht, deponeert de kiezer het(de) stembiljet(ten) in de gepaste stembus.

De voorzitter van het stembureau kan het stembiljet van een kiezer, die zich niet schikt naar de instructies van de voorzitter, vernietigen, maar de kiezer moet een nieuwe kans geboden worden om zijn stem uit te brengen.

Indien stemmen per brief werd toegelaten, moet de kiezer zijn stembiljet in een blanco enveloppe steken. Deze blanco enveloppe stuurt hij in een enveloppe, waarop zijn naam en handtekening voorkomen, aan de voorzitter van het stembureau.

Alvorens de stemverrichtingen af te sluiten overhandigt de voorzitter van het stembureau deze enveloppen aan het stembureau, dat de daarin zittende blanco enveloppen toevoegt aan de stembus.

De stemverrichtingen worden afgesloten door het stembureau door de opstelling van het proces-verbaal van de stemverrichtingen, waarin gegevens zijn opgenomen zoals het aantal kiezers dat hun stem uitbracht, het aantal teruggenomen stembiljetten en het aantal ongebruikte stembiljetten.

Deze stembiljetten evenals de kiezerslijsten worden bewaard in een verzegelde enveloppe.

Het stembureau dient dan onmiddellijk over te gaan tot de opneming van de stemmen.

Indien er één enkel stembureau is, verdeelt dit eveneens de mandaten en duidt eveneens de verkozen effectieve en plaatsvervangende leden van de ondernemingsraad en het preventiecomité aan.

Indien er twee of meer stembureaus zijn, dan worden de resultaten van de stemopneming van elk stembureau overgemaakt aan het stembureau dat werd aangeduid als het hoofdstembureau.

Het is dan aan het hoofdstembureau om de mandaten te verdelen en de verkozen effectieve en plaatsvervangende leden van de ondernemingsraad en van het preventiecomité aan te duiden op basis van de samengevoegde verkiezingsresultaten van alle stembureaus.

Indien deze stemopnemingsverrichtingen niet kunnen afgehandeld worden op de dag van de verkiezingen zelf, kunnen deze de volgende dag verder gezet worden. De voorzitter van het stembureau dient dan wel alle voorzorgen te nemen om de veiligheid van alle verkiezingsdocumenten te waarborgen. In elk geval moeten de stemopnemingsverrichtingen de daarop volgende dag afgesloten worden.

Alle documenten die betrekking hebben op de verkiezingen moeten onmiddellijk na sluiting van de stemopnemings-verrichtingen aan de werkgever worden overhandigd.

Alle processen-verbaal met betrekking tot de verkiezingen worden verzonden aan de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsverhoudingen van de FOD WASO. Als alternatief kan een afschrift geüpload worden op de webapplicatie die daarvoor werd voorzien op de website van de FOD WASO.

Een kopie van de processen-verbaal wordt overhandigd aan de werkgever.

Een kopie van de processen-verbaal wordt ook verzonden naar de betrokken vakbonden, tenzij de processen-verbaal werden geüpload op de webapplicatie op de website van de FOD WASO.

Tenslotte worden de resultaten van de verkiezingen elektronisch medegedeeld aan de FOD WASO voor het opmaken van statistieken.

Leila Mstoianleila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houbenmarcel.houben@peeters-law.be

   
DAG Y  
  Dag Y + 2