Newsletter 01-2014

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud :

Het “eenheidsstatuut”
werklieden / bedienden
in de praktijk

De wet van 26 december 2013, die ondertussen ruime belangstelling heeft gekregen in de media en die kadert in de éénmaking van het statuut van werklieden en bedienden, noodzaakt de werkgevers een aantal bijsturingen door te voeren op het vlak van het personeelsbeleid en de uitvoering ervan.
Lees meer

Voorstel van Europese Richtlijn inzake
de bescherming van knowhow
en bedrijfsgeheimen

Op 28 november 2013 hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie een voorstel van richtlijn uitgevaardigd betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie tegen het onrechtmatig verkrijgen en openbaar maken daarvan.
Lees meer

De wet betreffende de bestrijding
van de betalingsachterstand
bij handelstransacties gewijzigd

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties werd recentelijk gewijzigd bij wet van 22 november 2013 (B.S. 10 december 2013) en dit als gevolg van de omzetting van de Europese Richtlijn 2011/7/EU door de Belgische wetgever. De nieuwe wet trad in werking op 16 maart 2013.
Lees meer

Schuldeisers met betwiste schuldvordering beschermd bij kapitaalherschikking

Om bij bepaalde vormen van kapitaalherschikking de rechten van de schuldeisers met een betwiste schuldvordering te vrijwaren, wordt thans de mogelijkheid tot vordering van zekerheidsstelling en de hoofdelijke aansprakelijkheidsvordering gewaarborgd.
Lees meer

Ambtshalve schrapping van
vennootschappen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) heeft de bevoegdheid over te gaan tot de ambtshalve schrapping uit de KBO van vennootschappen die gedurende minstens drie opeenvolgende boekjaren verzuimd hebben hun jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.
Lees meer


We wensen u veel leesplezier en nodigen u ook uit om de andere publicaties op onze website www.peeters-law.be te consulteren.


Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomende en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen, klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017