Voorrecht van de onbetaalde verkoper
van roerende goederen

Afschaffing van de publiciteitsverplichting door
de neerlegging van facturen bij de Griffie


1. Achtergrond


Ingevolge artikel 20, 5° van de Hypotheekwet (Hyp.W.), heeft de verkoper van een roerend goed, dat nog niet werd betaald door de koper, daar een voorrecht op, op voorwaarde dat deze goederen nog in het bezit zijn van de schuldenaar-koper.

Het wettelijke voorrecht van artikel 20, 5° Hyp.W. houdt evenwel op te gelden wanneer de (niet-betaalde) roerende goederen "onroerend zijn geworden door bestemming of incorporatie, behalve indien het machines, toestellen, gereedschappen en ander bedrijfsuitrustingsmaterieel betreft, gebruikt in nijverheids-, handels- of ambachtsondernemingen."

Dit laatste is belangrijk! Voor bedrijfsuitrustingsmaterieel, machines of toestellen, kan beroep gedaan worden op het wettelijk voorrecht van artikel 20, 5° Hyp.W., ook al werden deze door bestemming of incorporatie verbonden met het bedrijf van de klant.
Daarenboven blijft het voorrecht in dat laatste geval gedurende 5 jaar bestaan te rekenen vanaf de levering, voor zover aan de publiciteitsvoorwaarde van neerlegging van de factuur bij de rechtbank voldaan werd.

Deze publiciteitsvoorwaarde wordt vanaf 1 september 2013 afgeschaft.

2. Het oude artikel 20, 5° van de Hypotheekwet

Om het voorrecht van de onbetaalde verkoper met betrekking tot machines, toestellen, gereedschappen e.a. bedrijfsuitrustingsmaterieel te genieten, gedurende vijf jaar, stelt het  oude artikel 20, 5° Hyp.W. een bijkomende publiciteitsvoorwaarde.  De verkoper moet binnen 15 dagen na de levering een eensluidend verklaard afschrift van de factuur of van elke andere akte waaruit de verkoop blijkt, neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel waar de koper gevestigd is.

Vervolgens moet de griffier een akte van neerlegging opstellen, de afschriften  verzamelen in "een boekdeel", en hiervan dagelijks een "index op steekkaarten" aanleggen volgens de namen van de kopers. De griffier is bovendien verplicht om aan iedereen die erom verzoekt, en die de identiteit van de koper opgeeft, inzage te geven.

Het is gelukkig ook de wetgever niet ontgaan dat dit een systeem is dat niet meer past in onze moderne gedigitaliseerde wereld, en aanleiding geeft tot nutteloze werkoverlast voor de betrokken griffies.

De wet van 14 januari 2013 “houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie” brengt hier verandering in.

3. Het nieuwe artikel 20, 5° van de Hypotheekwet

Door de vereenvoudiging van de wet wordt de publiciteitsvoorwaarde, door neerlegging van facturen afgeschaft. De griffier is ook niet meer gehouden om boekdelen te verzamelen en steekkaarten bij te houden.

Onveranderd blijft de bewijslast. De levering van de goederen moet nog steeds bewezen kunnen worden door de boeken van de verkoper, behoudens tegenbewijs.

De andere bepalingen omtrent het voorrecht van de onbetaalde verkoper blijven onveranderd.

4. Besluit

Vanaf 1 september 2013 is het niet meer nodig om de factuur voor de levering van bedrijfsgoederen neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel om het voorrecht van artikel 20, 5° Hyp.W. (dat gedurende vijf jaar blijft gelden) uit te oefenen.

Verder blijven de overige bepalingen van artikel 20, 5° Hyp.W. onverminderd  gelden.

In geval een onroerend beslag wordt gelegd op de bedoelde machines, toestellen, gereedschappen e.a. bedrijfsuitrustingsmaterieel die verkocht werden, en ook in het geval van faillietverklaring van de schuldenaar, voordat 5 jaren verstreken zijn, blijft het voorrecht van de onbetaalde verkoper bestaan tot na de verdeling van de opbrengst van het onroerend beslag of tot na de vereffening van het faillissement.

Indien de verkoop zonder tijdsbepaling is gebeurd, kan de verkoper de roerende goederen terug vorderen en de wederverkoop beletten, zolang zij zich in het bezit van de koper bevinden. Dit moet wel gebeuren binnen 8 dagen na de levering en op voorwaarde dat de goederen in kwestie zich nog in dezelfde staat bevinden als op het ogenblik van de levering.

10 juni 2013

Leo Peeters - leo.peeters@peeters-law.be

Leer meer over dit onderwerp : schrijf in op onze nieuwsbrief!

E-mail *