Algemene Voorwaarden

1. Peeters Advocaten BVBA (hierna genoemd PA BVBA) is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ("burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)"), opgericht naar Belgisch recht met als doel het verlenen van juridische diensten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door PA BVBA, haar zaakvoerder(s), partners, medewerkers en werknemers (en hun vennootschappen) ten behoeve van opdrachtgevers (hiernagenoemd "cliënten") worden verricht, voor alle personen voor wie PA BVBA aansprakelijk kan gehouden worden en op alle rechtsverhoudingen die PA BVBA heeft met derden. 

2. Indien PA BVBA bij de uitvoering van een opdracht, gebruik maakt van de diensten van derden, verbindt zij er zich toe om deze met de grootste zorgvuldigheid te kiezen. Zij kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor het advies en de bijstand verstrekt door deze derden. PA BVBA is door de cliënten gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënten te aanvaarden.

3. Het ereloon van PA BVBA wordt op uurbasis in rekening gebracht en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

PA BVBA stuurt na afloop van iedere maand een ereloonnota van de nog niet aangerekende uitgevoerde verrichtingen en gemaakte kosten, rekening houdend met het gehanteerde uurtarief per advocaat, die werd ingeschakeld, verhoogd met een vast percentage aan algemene kantoorkosten (7%), alsook, desgevallend met verplaatsingskosten en kosten van derden of kosten die noodzakelijk zijn in het kader van het dossier. Onder algemene kantoorkosten wordt verstaan verzendings-, telefoon-, fax-, kopieerkosten en dergelijke meer.

De aanvang van de uitvoering van een opdracht kan afhankelijk gesteld worden van de betaling van een voorschot. Indien de omvang van de opdracht, of de omvang van de te verwachten kosten daartoe aanleiding geven is PA BVBA gerechtigd aanvullende voorschotten te vragen. PA BVBA is gerechtigd om het voorschot te verrekenen met de eindfactuur en desgevallend met de overige niet betaalde facturen in het betrokken dossier of andere dossiers.

Alle bedragen en tarieven zijn exclusief BTW.

Indien de cliënt van oordeel is dat het ereloon of de kosten,  die door een van de advocaten van PA BVBA werden aangerekend, niet correct zijn, dient hij PA BVBA daarvan zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de ereloonnota schriftelijk en met reden omkleed in kennis te brengen.

De ereloonnota's zijn betaalbaar binnen 15 dagen. Iedere laattijdige betaling van meer dan 30 kalenderdagen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse moratoire intrest van 10% meebrengen.

4. PA BVBA is aansprakelijk voor haar advocaten en werknemers. Iedere aansprakelijkheid van PA BVBA is beperkt tot het bedrag van de ontvangen erelonen voor de betreffende zaak.

5. PA BVBA is onderworpen aan de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993). In het kader van deze wetgeving moeten haar cliënten alle informatie geven op vraag van PA BVBA. Ingevolge deze wet is PA BVBA verplicht om, indien zij feiten vaststelt waarvan zij weet of vermoedt dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, deze informatie over te maken aan de Stafhouder van de Orde, die deze in bepaalde gevallen zal doorgeven aan de Cel van Financiële Informatieverwerking.

6. De rechtsverhouding tussen de cliënten en PA BVBA is exclusief onderworpen aan Belgisch recht.
Elke betwisting tussen PA BVBA en haar cliënt valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Brussel. PA BVBA behoudt niettemin het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen in elke bevoegde rechtbank in het rechtsgebied van de cliënt. In geval van een geschil krijgt de Nederlandstalige versie van onderhavige algemene voorwaarden voorrang.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.peeters-law.be

© 2014 Peeters Advocaten

   
Algemene Voorwaarden  
  Disclaimer en auteursrecht  
  Privacy verklaring