Stap V : De verkiezingen

Na de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten
(zie stap 4) kunnen de stembiljetten voor de OR en/of de CPBW opgemaakt worden. Ook de kiezerslijsten werden
definitief afgesloten en de kiescolleges konden
aldus samengesteld worden.

Uiteraard zijn er afzonderlijke kiescolleges voor de OR en voor het CPBW. In principe is er ook telkens een afzonderlijk kiescollege voor de werklieden en voor de bedienden en, in voorkomend geval, voor de kaderleden en de jeugdige werknemers (zie stap 3).

Ook de stembureaus werden samengesteld. In principe is er één stembureau voor elk kiescollege. Daarvan kan afgeweken worden indien de omstandigheden dit vereisen (bij wijze van voorbeeld omwille van het groot aantal kiezers of indien de kiezers verspreid zijn over meer dan één locatie). In dat geval wordt één bureau aangeduid als hoofdbureau. Een stembureau is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en vier bijzitters, die deel uitmaken van het kiescollege. Kandidaten kunnen geen deel uitmaken van het stembureau. De partijen, die kandidaten hebben voorgedragen, kunnen voor ieder stembureau een getuige aanduiden.

Elke kiesgerechtigde werknemer werd schriftelijk opgeroepen om deel te nemen aan de verkiezingen door overhandiging van de oproepingsbrief of verzending voor de werknemers die op het ogenblik van de overhandiging niet aanwezig waren.

De stemming heeft plaats in de lokalen van de onderneming op de vastgestelde datum, zoals negentig dagen voordien aangeplakt in de onderneming. De uren voor de stemming worden zodanig vastgesteld dat alle werknemers tijdens de werkuren hun stem kunnen uitbrengen. Indien dat niet kan, betaalt de werkgever de verplaatsingskosten aan de werknemers die buiten hun werkuren komen stemmen. De stemming heeft in principe plaats op één dag, en dit op een werkdag.

De werkgever moet alle middelen ter beschikking stellen van de stembureaus om de geheime stemming op een normale wijze mogelijk te maken.

De procedure van de stemming zelf (het vouwen van de stembiljetten – overhandiging van de stembiljetten – deponeren van de stembiljetten, enz.) loopt over het algemeen parallel met de procedure voor de gemeenteraadsverkiezingen, met dien verstande dat stemmen per volmacht niet mogelijk is en dat gepanacheerd stemmen (voorkeurstemmen voor de kandidaten verdeeld over verschillende lijsten) niet toegelaten is.

Na het afsluiten van de stemverrichtingen, gaat het stembureau over tot de stemopneming. Indien er meerdere stembureaus zijn voor eenzelfde kiescollege, is het hoofdbureau belast met de stemopneming. Deze procedure hier in detail uitwerken zou ons te ver brengen voor de doelstellingen van deze bijdrage, maar algemeen kan gesteld worden dat ook deze procedure vrij parallel verloopt met de procedure voor de gemeenteraadsverkiezingen:

afzonderen van de blanco en ongeldige stemmen enerzijds en van de verdachte stemmen anderzijds;

beslissing omtrent de geldigheid of de ongeldigheid van de verdachte stemmen;

verzameling van de geldige stemmen per lijst;

opnemen van de naamstemmen;

berekening van het kiescijfer;

vaststelling van het aantal mandaten per lijst;

berekening van het verkiesbaarheidscijfer;

aanduiding van de verkozenen per lijst, rekening houdend met de lijststemmen, enz.

Na de afsluiting van de stemopneming worden onmiddellijk de processen-verbaal opgemaakt.

Het model van dit proces-verbaal, zoals opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, kunt u hier vinden door te klikken op SV-PV-N.

Het origineel van de processen-verbaal wordt verzonden naar de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel. Ter vervanging daarvan kan een afschrift geüpload worden op het tabblad “documenten” van de web-applicatie http://appsv2012.belgie.be.

De resultaten van de stemming dienen eveneens medegedeeld te worden aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het opmaken van statistieken.

Een afschrift van de processen-verbaal wordt overhandigd aan de werkgever, die dit gedurende de ganse periode van de vier jaren bewaart, en wordt aangetekend verstuurd aan werknemers- en kaderledenorganisaties die aan de verkiezingen hebben deel genomen.

Uiterlijk de dag na het sluiten van de kiesverrichtingen overhandigt de voorzitter alle documenten betreffende de sociale verkiezingen in verzegelde omslagen aan de werkgever, die deze gedurende 25 dagen bewaart of – in geval van beroep – tot definitieve uitspraak van de arbeidsgerechten.

Uiterlijk twee dagen na het sluiten van de kiesverrichtingen wordt de uitslag van de verkiezingen aangeplakt in de onderneming met vermelding van de verkozen personeelsafgevaardigden en van de afgevaardigden van de werkgever, telkens met vermelding van de plaatsvervangers. Dat bericht blijft aangeplakt tot de 84ste dag volgend op de datum van de verkiezingen.

Beroep kan aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank gedurende de periode van 15 dagen volgend op de datum van de verkiezingen.

Marcel HOUBENmarcel.houben@peeters-law.be