Stap IV
De kandidatenlijsten of
volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure

De interprofessionele vakorganisaties hebben ondertussen
het lijstnummer
gekregen, dat hun via loting
werd toegewezen door de FOD WASO
(ACLVB: 1 – ACV: 2 – ABVV: 3 – NCK: 4).
Hieronder vindt u alle formaliteiten en te respecteren termijnen met betrekking tot de kandidatenlijsten of de volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure.

1. Indiening van de kandidatenlijsten

De interprofessionele vakorganisaties, of hun volmachthebbers, kunnen tot uiterlijk 35 dagen volgend op de dag waarop de datum van de verkiezingen werd aangeplakt in de onderneming (hierna “Dag X” genoemd) hun kandidatenlijsten indienen bij de werkgever. In onze hypothese diende dat aldus te gebeuren op uiterlijk 13 maart 2012 (*).

De kandidatenlijsten worden ingediend voor iedere categorie van werknemers, zoals bepaald in het bericht aangeplakt op Dag X (werklieden – bedienden – jeugdige werknemers – kaderleden).

Het aantal kandidaten voor iedere categorie mag niet hoger zijn dan het aantal mandaten vastgesteld in het bericht aangeplakt op Dag X. Voor elk mandaat kan eveneens een kandidaat-plaatsvervanger worden voorgedragen.

Indien de kaderleden een afzonderlijke categorie vormen, dan kunnen – behoudens de interprofessionele vakorganisaties en het NCK – de kaderleden zelf eveneens lijsten indienen op voorwaarde dat de lijst wordt voorgedragen door tenminste 10% van de kaderleden (indien er minder dan 50 kaderleden zijn dan dient de lijst te worden voorgedragen door tenminste 5 kaderleden en door tenminste 10 kaderleden indien het aantal kaderleden lager is dan 100).

De werkgever kent deze lijst(en) een lijstnummer toe op verzoek van de kaderleden.

2. Aanplakking van de kandidatenlijsten

Binnen de vijf dagen na de laatste dag voor de indiening van de kandidatenlijsten, dient de werkgever de kandidatenlijsten aan te plakken in de onderneming.

In onze hypothese (*) verstrijkt deze termijn op 18 maart 2012. Maar, omdat dit een zondag is, dient die aanplakking uiterlijk te gebeuren op zaterdag 17 maart 2012 of op vrijdag 16 maart 2012 al naargelang zaterdag voor de onderneming al dan niet een normale activiteitsdag is.

Bij de aanplakking wordt de volgorde volgens de lijstnummers gerespecteerd. De kandidaten worden ingeschreven in de volgorde van hun voordracht. Achter hun naam wordt de letter “M” of “V” vermeld al naargelang de kandidaat een man of een vrouw is. Deze aanplakking kan vervangen worden door een elektronisch  document op voorwaarde dat alle werknemers er tijdens de normale werkuren toegang tot hebben.

3. Klacht mogelijk tegen kandidatuur van werknemers

Binnen de zeven dagen na het verstrijken van de termijn van vijf dagen hierboven kunnen de werknemers, de representatieve vakorganisaties en, in voorkomend geval, het NCK een klacht indienen bij de werkgever betreffende de voordracht van de kandidaten.

I
n onze hypothese (*) moet dit in principe uiterlijk op 25 maart 2012 gebeuren. Echter, daar deze datum eveneens valt op een zondag, moet dit uiterlijk op zaterdag 24 maart 2012 of vrijdag 23 maart 2012 gebeuren al naargelang de zaterdag al dan niet een normale activiteitsdag is in de onderneming.

De werknemers die hun kandidatuur wensen in te trekken kunnen dit binnen dezelfde termijn mededelen aan de werkgever.

4. Behandeling van een klacht

De dag erna legt de werkgever de klacht of de intrekking van de kandidatuur voor aan de betrokken vakorganisatie, het NCK of de kaderleden die de lijst hebben voorgedragen.

Deze beschikken over 6 dagen om de oorspronkelijk ingediende lijst te wijzigen.
In onze hypothese (*) is deze uiterste datum aldus 1 april 2012, maar omdat ook deze dag op een zondag valt wordt die uiterste datum zaterdag, 31 maart 2012, of vrijdag, 30 maart 2012, al naargelang de zaterdag al dan niet een normale activiteitsdag is voor de onderneming.

Let op : de kandidaten, die niet voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, kunnen nochtans niet vervangen worden indien zij op de dertigste dag voor Dag X (in onze hypothese 8 januari 2012 (*)) geen deel uitmaakten van het personeel van de onderneming.

5. Aanplakking van de gewijzigde lijsten

Uiterlijk de tweede dag na het verstrijken van die termijn van 6 dagen, hetzij in onze hypothese ten laatste op 3 april 2012 (*), worden de in voorkomend geval gewijzigde lijsten door de werkgever aangeplakt.

6. Mogelijkheid tot beroep bij de arbeidsrechtbank

Binnen de vijf dagen volgend op de uiterste dag waarop de kandidatenlijsten ten gevolge van een klacht kunnen gewijzigd worden, hetzij in onze hypothese uiterlijk op 6 april 2012 (*), kunnen de werknemers, de representatieve vakorganisaties en, in voorkomend geval, het NCK, die betrokken waren bij een ingediende klacht, een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.

In dat geval kan de werkgever binnen dezelfde termijn eveneens een beroep instellen. Zelfs indien geen klachten werden ingediend, kan de werkgever een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank, maar dan behoort hij dit te doen binnen de vijf dagen volgend op de termijn tijdens dewelke de vakorganisaties en de werknemers klachten tegen kandidaturen konden indienen, hetzij in onze hypothese geval uiterlijk op 30 maart 2012 (*).

De arbeidsrechtbank doet uitspraak binnen de 14 dagen volgend op de dag van ontvangst van het beroep. De uitspraak is niet vatbaar voor hoger beroep of verzet.

7. Uiterlijke datum van aanpassing van kandidaatslijsten

Tot de 14de dag voor de dag van de verkiezingen, hetzij in onze hypothese 23 april 2012 (*), kunnen de lijsten, na raadpleging van de werkgever, in welbepaalde gevallen (overlijden van de kandidaat, ontslagname door de kandidaat, wijziging van categorie van de kandidaat …) nog aangepast worden. Vanaf de 13de dag voorafgaand aan de dag van de verkiezingen – 24 april 2012 in onze hypothese (*) – kunnen de lijsten van de kandidaten niet meer worden gewijzigd.

8. Volledige stopzetting van de verkiezingen

Indien geen kandidaten werden voorgedragen voor geen enkele categorie van werknemers of indien alle kandidaten hun kandidatuur hebben ingetrokken of indien alle kandidaturen door de arbeidsrechtbank zouden nietig verklaard zijn, wordt de verkiezingsprocedure stopgezet.

De werkgever neemt die beslissing en deelt zijn beslissing mede door aanplakking van een bericht met vermelding van de beslissing om de verkiezingsprocedure stop te zetten en de reden van stopzetting.

Van dit bericht is het model beschikbaar op de website
(http://www.werk.belgie.be/es-sv/socialeverkiezingen.aspx) van de FOD WASO. Dit model is hier ook beschikbaar door hier te klikken.

Het bericht wordt eveneens medegedeeld aan de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO, hetzij per post, hetzij door het bericht te uploaden via de webapplicatie http://appsv2012.belgie.be op de website van de FOD WASO.

In geval van verzending per post, dient een afschrift eveneens per aangetekend schrijven te worden verstuurd aan de vakorganisaties en het NCK.

Marcel HOUBENmarcel.houben@peeters-law.be