Stap III : Mededeling van de datum
van de sociale verkiezingen

Op basis van de voorgaande mededelingen , raadplegingen en
– eventueel – beslissingen van de arbeidsrechtbank, werden ondertussen een aantal basiselementen voor de organisatie van de sociale verkiezingen definitief vastgesteld, namelijk de samenstelling van de TBE('s) op niveau waarvan de sociale verkiezingen zullen georganiseerd worden, de functies van het leidinggevend personeel en, voor wat de verkiezingen voor de OR betreft, de functies van de kaderleden.

Op basis van deze – ondertussen vaststaande – basiselementen, dienen in deze volgende stap een aantal gegevens te worden medegedeeld aan de werknemers.

Deze mededelingen moeten in de verschillende afdelingen van de onderneming aangeplakt worden op de 90ste dag voor de datum van de verkiezingen, hetzij in onze hypothese op 7 februari 2012 (*). Indien de verkiezingen gedurende meer dan één dag plaats hebben, dan wordt hiervoor de eerste dag in aanmerking genomen. De aanplakking kan vervangen worden door een elektronisch document, op voorwaarde dat alle werknemers er toegang tot hebben tijdens de normale werkuren. De verantwoordelijkheid voor deze aanplakking ligt bij het CPBW, voor wat de verkiezingen voor het CPBW betreft, bij de OR, voor wat de verkiezingen voor de OR betreft, en, bij afwezigheid van (één van) beide, bij de werkgever.

Voor deze mededelingen worden de modellen gebruikt, die beschikbaar zijn op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (http://www.werk.belgie.be/es-sv/socialeverkiezingen.aspx). Een afschrift van die mededelingen wordt geüpload via de webapplicatie http://appsv2012.belgie.be op de website van de FOD WASO. Via deze webapplicatie worden deze gegevens automatisch ter beschikking gesteld van de interprofessionele, representatieve vakorganisaties (ACV, ABVV en ACLVB). Hetzelfde geldt voor de interprofessionele representatieve organisatie voor de kaderleden (NCK), voor wat de gegevens voor de verkiezingen van de OR betreft. De gegevens kunnen eveneens per post toegestuurd worden aan deze organisaties op de adressen, vermeld op de hierboven bedoelde modellen.

De mededelingen hebben betrekking
op de volgende gegevens :

de datum en de uurregeling van de verkiezingen.
Ingeval daarover geen akkoord kan worden bereikt binnen het CPBW of de OR, dan worden deze datum en uurregeling vastgesteld door het hoofd van het district van de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten waarin de onderneming gevestigd is.

het adres en de benaming van de TBE('s) op het niveau waarvan de verkiezingen worden georganiseerd voor het CPBW en de OR.
De vermelding van één adres per TBE op het niveau waarvan de verkiezingen worden georganiseerd volstaat.

het aantal mandaten per categorie voor het CPBW en voor de OR :
- voor het CPBW zijn de bedienden en de werklieden afzonderlijke categorieën;
- de werklieden en de bedienden, die op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 25 jaar niet zullen bereikt hebben, vormen samen een afzonderlijke categorie “jeugdige werknemers”, indien zij tenminste met 25 zijn; het aantal mandaten voor deze categorie is afhankelijk van het aantal “jeugdige werknemers” en het totaal personeelsbestand van de TBE;
- voor wat de OR betreft, vormen de kaderleden een aparte categorie voor zover zij ten minste met 15 in aantal zijn en het totaal aantal bedienden tenminste 30 bedraagt; het aantal mandaten dat in dat geval aan de categorie van de kaderleden wordt toegekend wordt eveneens bepaald in functie van het aantal kaderleden en het totaal personeelsbestand van de TBE.

de persoon of de dienst, die door de werkgever belast is met het versturen of ronddelen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen;

Voor het modelformulier voor de bovenstaande mededelingen, kan u klikken op :
- CPBW.X.A. voor wat het CPBW betreft, en,
- OR.X.A. voor wat de OR betreft.
Op dit modelformulier moet de volgende tekst vermeld worden: “Om de afvaardiging die zal worden verkozen, een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers de plicht aan de stemming deel te nemen”;

de voorlopige kiezerslijsten per categorie (“werklieden” – “bedienden” - in voorkomend geval, “jeugdige werknemers” – of voor de OR “kaderleden”) of de plaatsen waar deze kunnen geraadpleegd worden.
Om kiesgerechtigd te zijn moet de werknemer ten minste drie maanden tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit of in de technische bedrijfseenheid, die gevormd wordt door meerdere juridische entiteiten.
Een werknemer behoort tot de categorie “bedienden” of “werklieden” al naargelang de opgave op de aangifte aan de R.S.Z..
Kunnen enkel als “kaderlid” gekwalificeerd worden de werknemers die een functie uitoefenen zoals omschreven in de voorgaande mededeling en als “kaderlid” zijn aangegeven in de RSZ-aangifte.
Elke kiezerslijst moet opgemaakt worden in alfabetische volgorde met vermelding voor elke werknemer (kiezer) van de naam, voornamen en geboortedatum, de datum van indiensttreding en de plaats waar hij werkt in de onderneming. Aan elke werknemer van dezelfde categorie wordt een nummer toegekend.

Het modelformulier voor de voorlopige kiezerslijsten voor de CPBW, kunt u hier vinden door te klikken op CPBW.X.B., en voor deze van de OR kan u klikken op OR.X.B..

de nominatieve lijst van de leden van het leidinggevend personeel met vermelding van de benaming en de inhoud van de functies of de plaatsen waar deze kunnen geraadpleegd worden.
De in aanmerking komende functies zijn deze die werden omschreven in de mededeling, waarvan sprake is in stap II.

Het gepaste modelformulier vindt u hier voor de verkiezingen - voor het CPWB door te klikken op CPBW.X.C. en
- voor de OR door te klikken op OR.X.C..

bovendien, voor wat de verkiezingen voor de OR betreft, de nominatieve lijst van de leden van het kaderpersoneel, zoals hierboven bedoeld.
De werknemers, die op de lijst van de “jeugdige werknemers” zijn opgenomen worden niet opgenomen in deze lijst van kaderleden, ook al oefenen zij een kaderfunctie uit;

Het gepaste modelformulier vindt u hier door te klikken op OR.X.D..

tenslotte moeten de data, die relevant zijn voor het verloop van de verkiezingsprocedure, vermeld worden.
Voor deze data wordt hier verwezen naar modelformulier CPBW.X.D. voor het CPBW en modelformulier OR.X.E. voor de OR. Telkens moet daarbij de exacte datum, bepaald in functie van de datum waarop de verkiezingen in uw onderneming worden georganiseerd, ingevuld worden (daarbij is “X” de datum waarop de mededelingen hierboven worden aangeplakt, hetzij de 90ste dag voorafgaand aan de datum van de verkiezingen, en “Y” is de datum van de verkiezingen).

Gedurende de 7 dagen volgend op de dag van aanplakking, hetzij in onze hypothese tot en met 14 februari 2012 (*), kunnen de representatieve vakorganisaties en de werknemers bezwaar aantekenen tegen de voorlopige kiezerslijsten, de vaststelling van het aantal mandaten en de verdeling per categorie, tegen de lijst van het leidinggevend personeel en tegen de lijst van het kaderpersoneel. Worden binnen die termijn geen bezwaren ingediend, dan zijn deze gegevens vanaf die datum definitief.

Binnen de daarop volgende 7 dagen – in onze hypothese, ten laatste op 21 februari 2012 (*) – dient het CPBW of de OR, al naargelang het geval, zich uit te spreken over eventuele bezwaren en, in geval van aanvaarding, op de dag van antwoord de wijziging aan te brengen. Indien er geen CPBW en/of OR bestaat, berust deze verantwoordelijkheid bij de werkgever. In geval van afwezigheid van een CPBW en/of OR dient de beslissing ook te worden medegedeeld aan de representatieve vakorganisaties.

Binnen de termijn van de daaropvolgende 7 dagen – in onze hypothese, ten laatste op 28 februari 2012 (*) – kunnen de betrokken representatieve vakorganisaties of de betrokken werknemers tegen de beslissing of een eventuele afwezigheid van beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Wordt geen beroep aangetekend, dan zijn de voorlopige kiezerslijsten, de vaststelling van het aantal mandaten en de verdeling per categorie, de lijst van het leidinggevend personeel en de lijst van het kaderpersoneel definitief vanaf deze datum.

De arbeidsrechtbank dient uitspraak te doen binnen de 7 dagen volgend op het ontvangst van het beroep, hetzij in onze hypothese uiterlijk op 6 maart 2012 (*). Tegen deze uitspraak van de arbeidsrechtspraak is geen hoger beroep of verzet mogelijk. In voorkomend geval worden de voorlopige kiezerslijsten, de vaststelling van het aantal mandaten en de verdeling per categorie, de lijst van het leidinggevend personeel en de lijst van het kaderpersoneel aangepast in overeenstemming met het vonnis en worden deze aldus definitief op datum van uitspraak.

En nu maar wachten op de kandidatenlijsten !

Marcel HOUBEN - marcel.houben@peeters-law.be