Stap II
Verzameling en vaststelling
van de basisgegevens

Voorafgaandelijk een korte toelichting betreffende het taalgebruik bij de sociale verkiezingen. De toepasselijke regels zijn afhankelijk van de vestigingsplaats van de TBE. De principes kunnen als volgt worden samengevat:

is de TBE gevestigd in één van de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad, dan worden de documenten, bestemd voor het geheel of een groep van de personeelsleden, opgesteld in het Frans en het Nederlands; een document, bestemd voor een individueel personeelslid (zoals bij wijze van voorbeeld de oproepingsbrief), wordt opgesteld in de taal van het personeelslid; de stembiljetten kunnen in de twee talen opgesteld worden om het kiesgeheim te bewaren;

de TBE’s gevestigd in het Nederlandse taalgebied (met uitzondering van de gemeenten met faciliteiten), dienen, in overeenstemming met het taaldecreet van 19 juli 1973, alle documenten, op straffe van nietigheid, in het Nederlands op te stellen;

voor de TBE’s, die gevestigd zijn in het Franse taalgebied (met uitzondering van de gemeenten met faciliteiten), geldt het principe dat alle documenten in het Frans dienen opgesteld te worden; enkel die documenten hebben rechtsgeldigheid;

tenslotte, indien de TBE gevestigd is in het Duitstalige gebied, dan worden de documenten opgesteld in het Duits.


Al naargelang de geviseerde verkiezingsdatum, heeft de werkgever, 150 dagen voor die datum, hetzij in onze hypothese op 9 december 2011 (*), een aantal gegevens, die betrekking hebben op de verkiezingen voor de OR, schriftelijk medegedeeld aan de OR of bij afwezigheid daarvan, aan de syndicale afvaardiging. De gegevens, die betrekking hebben op de verkiezingen voor het CPBW, worden medegedeeld aan het CPBW of, bij ontstentenis daarvan, aan de syndicale afvaardiging. Deze gegevens worden eveneens aangeplakt in de onderneming ter kennisgeving aan het personeel. Modellen zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Een afschrift van die documenten wordt geüpload via de webapplicatie http://appsv2012.belgie.be op de website van de FOD WASO. Via deze webapplicatie worden deze gegevens automatisch ter beschikking gesteld van de inter-professionele, representatieve vakorganisaties (ACV, ABVV en ACLVB). Hetzelfde geldt voor de inter-professionele representatieve organisatie voor de kaderleden (NCK), voor wat de gegevens voor de verkiezingen van de OR betreft. De gegevens kunnen eveneens per post toegestuurd worden aan deze organisaties op de adressen, vermeld op de hierboven bedoelde modellen.

De gegevens, die schriftelijk medegedeeld worden, hebben betrekking op de volgende elementen, die stuk voor stuk essentieel zijn voor het verdere verloop van de verkiezingen:

de samenstelling van de TBE en de elementen die daartoe dienend zijn; in principe stemt de TBE overeen met de juridische entiteit; nochtans kan een juridische entiteit uit verschillende TBE’s bestaan, voor zover de TBE’s in zekere mate economisch en sociaal onafhankelijk zijn; in dat geval worden aparte verkiezingen georganiseerd in elk van de TBE’s waarin het vereist aantal werknemers tewerkgesteld zijn (100 werknemers voor de OR; 50 werknemers voor het CPBW); TBE’s waarin dat quorum niet bereikt wordt, worden toegevoegd aan een TBE waarin dat wel het geval is; omgekeerd is het eveneens mogelijk dat verschillende juridische entiteiten één TBE vormen, voor zover deze juridische entiteiten economisch en sociaal met elkaar verwant zijn; het is evenmin uitgesloten dat de TBE’s voor de verkiezingen van het CPBW anders zijn samengesteld dat deze voor de verkiezingen van de OR;

het aantal jeugdige werknemers, d.i. de werknemers die op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 25 jaar niet zullen bereikt hebben; al naargelang het aantal jeugdige werknemers zullen deze in voorkomend geval een apart kiescollege vormen;

het aantal werklieden en het aantal bedienden; deze opdeling is gebaseerd op de aangifte aan de RSZ; de kaderleden en het leidinggevend personeel maken deel uit van de categorie “bedienden”; 

een omschrijving van de functies van het leidinggevend personeel en, bij wijze van voorbeeld, een lijst van de personen die deze functies uitoefenen; het leidinggevend personeel zal niet deel nemen aan de verkiezingen; de vertegenwoordigers van de werkgever in de OR en het CPBW worden aangeduid onder het leidinggevend personeel; enkel de twee hoogste niveaus in de hiërarchische structuur kunnen deel uitmaken van het leidinggevend personeel, m.n.
als hoogste niveau de personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming, die gemachtigd zijn de werkgever te vertegenwoordiger en te verbinden, en
als tweede niveau de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan de personen hierboven, voor zover zij opdrachten van dagelijks bestuur vervullen;

bovendien, voor de verkiezingen van de OR, voor zover er tenminste 30 bedienden in totaal tewerkgesteld zijn in de TBE, een omschrijving van de functies van de kaderleden en, bij wijze van voorbeeld, een lijst van de personen die deze functies uitoefenen; al naargelang het aantal kaderleden zullen deze in voorkomend geval een apart kiescollege vormen; de reglementering geeft geen bijkomende omschrijving of definitie van de notie “kaderlid”, behalve dat enkel de personen, die als dusdanig zijn aangegeven in de RSZ-aangifte, in deze categorie kunnen opgenomen worden; het meest voor de hand liggend criterium is dit van delegatie van leiding en gezag door de werkgever, het bestaan van enig initiatiefrecht en hoogstaande functies; in principe betreft het personen met een diploma van hoger onderwijs of een evenwaardige beroepservaring;

de datum van aanplakking van het bericht, dat de datum van de verkiezingen aankondigt, en de datum die de werkgever beoogt voor de verkiezingen.

Gedurende de 25 dagen, volgend op de datum van mededeling van deze gegevens, raadpleegt de werkgever de OR en het CPBW, ieder voor de eigen verkiezingen, en bij afwezigheid van een OR en/of CPBW de syndicale afvaardiging, omtrent de samenstelling van de TBE’s op het niveau waarvan de verkiezingen worden gehouden, de functies van het leidinggevend personeel en de indicatieve lijst van de personen die deze functies uitoefenen; bovendien, in voorkomend geval, voor de verkiezingen van de OR, betreft de raadpleging de functies van de kaderleden en de indicatieve lijst van de personen die deze functies uitoefenen.

Na de periode van raadpleging, hetzij in onze hypothese op 3 januari 2012 (*), deelt de werkgever schriftelijk zijn beslissing mee aan de OR, het CPBW, en bij ontstentenis daarvan aan de syndicale afvaardiging, omtrent de drie elementen, bedoeld in voorgaande paragraaf. De werkgever gebruikt daarvoor de modellen die beschikbaar zijn op de website van FOD WASO. Deze modellen vindt u hier
voor het CPBW door te klikken op
CPBW-X-35-A en
CPBW-X-35-B
voor de OR door te klikken op
OR-X-35-A,
OR-X-35-B en
OR-X-35-C

Deze beslissingen worden eveneens aangeplakt in de onderneming ter kennisgeving aan het personeel. Een afschrift van die documenten wordt geüpload via de webapplicatie http://appsv2012.belgie.be op de website van de FOD WASO. Via deze webapplicatie worden deze gegevens automatisch ter beschikking gesteld van de inter-professionele, representatieve vakorganisaties (ACV, ABVV en ACLVB). Hetzelfde geldt voor de inter-professionele representatieve organisatie voor de kaderleden (NCK), voor wat de gegevens voor de verkiezingen van de OR betreft. De gegevens kunnen eveneens per post toegestuurd worden aan deze organisaties op de adressen, vermeld op de hierboven bedoelde modellen.

Gedurende 7 dagen, hetzij in onze hypothese tot uiterlijk 10 januari 2012 (*), kunnen de werknemers en de representatieve vakorganisaties beroep aantekenen tegen deze beslissingen bij de arbeidsrechtbank, die uiterlijk binnen de 23 dagen, hetzij in onze hypothese op 2 februari 2012 (*), uitspraak dient te doen.

Marcel HOUBEN - marcel.houben@peeters-law.be