STAP I :
De berekening van het aantal in  aanmerking te nemen uitzendkrachten:
het register voor uitzendkrachten

Het gemiddeld aantal werknemers (100 voor de OR – 50 voor het CPBW) wordt berekend op basis van het personeelsbestand tijdens de 4 kwartalen van het kalenderjaar 2011. Daarbij dient eveneens rekening te worden gehouden met de tewerkgestelde uitzendkrachten, die NIET worden ingezet om een vaste werknemer te vervangen tijdens een periode van schorsing van de uitvoering van diens arbeidsovereenkomst.

Maar, dat aantal in aanmerking te nemen uitzendkrachten wordt niet berekend op basis van de 4 kwartalen van 2011, maar enkel op basis van de situatie tijdens het vierde kwartaal van 2011.

Daarom moet voor dat vierde kwartaal een bijzonder register  worden bijgehouden, waarin de te werk gestelde uitzendkrachten worden opgenomen (K.B. van 12 september 2011, B.S., 23 september 2011). Het model van dat register kan u downloaden door te klikken op register-uitzendkrachten.

Voor iedere uitzendkracht wordt het nummer van inschrijving vermeld, evenals de naam en voornaam, het begin en het einde van de tewerkstelling, het tussenkomend uitzendbureau en de wekelijkse arbeidsduur.

Omdat enkel de uitzendkrachten, op wie GEEN beroep wordt gedaan om een vaste werknemer te vervangen, in aanmerking worden genomen voor de berekeningen inzake de sociale verkiezingen, is het aangewezen om de reden van tewerkstelling van de uitzendkrachten op te geven in het register. In geval van vervanging van een vaste werknemer, wordt de identiteit van die werknemer eveneens vermeld (zoals trouwens ook voor de overeenkomst voor uitzendarbeid wordt bepaald). Indien voor het register meerder bladzijden vereist zijn, dan worden deze doorlopend genummerd.

Dit register is een bijlage bij het algemeen personeelsregister en heeft eveneens het statuut van “sociaal document”. Het dient dus eveneens gedurende 5 jaar te worden bijgehouden. Inbreuken op deze verplichting kunnen overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek bestraft worden met sancties van niveau 2 (administratieve of strafrechtelijke geldboete).

Marcel Houben