OPGEPAST: de verborgen beschermingsperiode
is aangebroken !

De wetgeving voorziet in een zeer verregaande bescherming van de gekozen leden van de OR en van het CPBW en van de niet-gekozen kandidaten:
-    aldus wordt in het algemeen bepaald dat zij niet mogen gediscrimineerd worden omwille van hun mandaat of kandidatuur;
-    bovendien, in het bijzonder inzake ontslag van de gekozen leden van de OR en van het CPBW en de niet-gekozen kandidaten voorziet de wetgeving in een zeer strikte bescherming: zij kunnen tijdens de beschermingsperiode enkel ontslagen worden om dringende redenen of om economische en technische redenen; daarbij dient een strikte procedure gevolgd te worden vooraleer het ontslag wordt doorgevoerd om voorafgaandelijk de ingeroepen redenen te doen erkennen: de economische en technische redenen door het bevoegde paritaire comité en de dringende redenen door de arbeidsgerechten; niet-naleving van de procedure of ontslag in strijd met de procedure wordt gesanctioneerd met zeer hoge beschermingsvergoedingen, gelijk aan meerdere jaren bezoldiging.

Voor alle werknemers die voor de volgende sociale verkiezingen zullen voorgesteld worden als kandidaat begint die beschermingsperiode te lopen vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de datum waarop het bericht wordt aangeplakt dat de datum van de verkiezingen vaststelt. In onze hypothese is die bescherming aldus geldig vanaf 8 januari 2012 (*)! De beschermingsperiode begint dus te lopen voordat de werkgever weet welke werknemers als kandidaat zullen voorgesteld worden, want die kandidaten kunnen tot vijfenzestig dagen later kenbaar gemaakt worden, m.n. tot de vijfenzestigste dag na de datum waarop de datum van de verkiezingen wordt aangeplakt, hetzij in onze hypothese op 13 maart 2012 (*). Gedurende die vijfenzestig dagen zijn dus virtueel alle werknemers beschermd, in het bijzonder omdat een werknemer die in de loop van die vijfenzestig dagen zou ontslagen zijn, nog kan voorgesteld worden als kandidaat en aldus de bescherming voor hem toepasselijk blijft.

Het is dus oppassen geblazen met ontslagen tijdens deze periode van vijfenzestig dagen, hetzij, in onze hypothese, van 13 maart 2012 tot 7 februari 2012 (*) !

Marcel HOUBEN - marcel.houben@peeters-law.be