Nieuwsbrief 05-2010

Wet Marktpraktijken
en Consumentenbescherming

Vandaag treedt de nieuwe wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) in voege. De WMPC vervangt de wet op de handelspraktijken (WHPC) van 1991 (B.S. 12/04/2010).

Op onze website vindt u onze toelichting over de meest markante nieuwigheden van deze nieuwe WMPC :
Lees meer

1. De WMPC voert een nieuw en ruimer begrip "onderneming" in in de plaats van het begrip "verkoper" en brengt nieuwe definities (artikel 2 e.v. WMPC) o.m. voor de begrippen "consument" en "product".

2. De WMPC voorziet in een versoepeling van de volgende reglementeringen :

- Het taalgebruik in geval van vermeldingen op etiketten, gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen (art. 10 e.v. WMPC);

- De aanduiding van prijsverminderingen (art. 20 e.v. WMPC);

- De opruimingen of solden (art. 27 e.v. WMPC) zijn voortaan mogelijk voor alle goederen en de sperperiode wordt afgeschaft behalve voor de sectoren van kleding, schoenen en lederwaren;

- De titels die recht geven op terugbetaling of prijsvermindering (waardebonnen) (art. 33 e.v. WMPC);

- Voor wat betreft verkoop op afstand wordt o.m. de herroepingstermijn op 14 dagen gebracht (art. 45 e.v. WMPC).

6. De wetgever kiest voor een Opt-in systeem bij het sluiten van een overeenkomst via het internet (art. 44 WMPC).

7. In het kader van de verkoop op afstand (art. 45 e.v. WMPC)
breidt de WMPC de herroepingstermijn uit tot minstens 14 dagen in plaats van de 7 dagen, en wordt het verbod om betaling te vragen voor de afloop van de herroepingstermijn, afgeschaft.

8. Gezamenlijk aanbod (art. 71 e.v.) is voortaan toegelaten voor zover het geen oneerlijke handelspraktijk uitmaakt, en dit om tegemoet te komen aan de rechtspraak van het Hof van Justitie, dat oordeelde dat de Belgische wetgeving op dat vlak in strijd was met de Europese Richtlijn 2005/29/EG.

9. De lijst van de onrechtmatige bedingen werd uitgebreid (art. 73 e.v. WMPC).

10. De verkoop met verlies (art. 101 e.v. WMPC) wordt uitgebreid voor voor goederen die de onderneming, ten gevolge van externe omstandigheden, redelijkerwijze niet meer kan verkopen tegen een prijs gelijk aan of hoger dan de aankoopprijs ervan (bvb. eindereeks goederen of goederen met een beschadiging).

11. De nieuwe WMPC voert de volgende belangrijke nieuwigheden in met betrekking tot de stakingsvordering :

-  de voorzitter van de rechtbank van koophandel kan aan de overtreder een termijn toestaan om aan de inbreuk een einde te maken, wanneer de aard van de inbreuk dit nodig maakt. Hij kan de opheffing van het stakingsbevel toestaan wanneer een einde werd gemaakt aan de inbreuk;
-  Ingeval hij voorziet in een publicatiemaatregel op kosten van de overtreder, kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel het bedrag vaststellen dat de partij, aan wie een publicatiemaatregel werd toegekend en die de maatregel heeft uitgevoerd niettegenstaande tijdig beroep tegen het vonnis werd ingesteld, zal verschuldigd zijn aan de partij in wiens nadeel de publicatiemaatregel werd uitgesproken, indien deze publicatiemaatregel in beroep ongedaan wordt gemaakt;
-  Een vordering tot staking kan niet meer ingeleid worden bij verzoekschrift;
-  Een vordering tot staken kan niet meer worden ingesteld één jaar nadat de feiten waarop men zich beroept een einde hebben genomen.

Ann Vranken

Dit is een nieuwsbrief van Peeters Advocaten BVBA
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden
T. +32 2 747 40 07 - peeters@peeters-law.be
www.peeters-law.be

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent opgenomen in de mailingslijst voor de nieuwsbrief. Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen, klik dan op unsubscribe.