De unieke omgevingsvergunning
komt dichterbij

In een eerdere bijdrage op onze website gaven we u
reeds de krachtlijnen mee van het ontwerp van omgevingsvergunningsdecreet in het Vlaamse Gewest.

Dat decreet werd aangenomen in april 2014 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2014.

Op 19 december 2014 verleende de Vlaamse Regering een eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw houdende onder meer enkele wijzigingsbepalingen van het omgevingsvergunningsdecreet alsook aan het ontwerpbesluit dat uitvoering geeft aan het omgevingsvergunningsdecreet waardoor enerzijds de beslissing van april 2014 hernomen wordt en daarnaast de ontbrekende hoofdstukken ingevuld worden.

We hernemen hieronder kort de krachtlijnen van het omgevingsvergunningsdecreet.


Zoals reeds eerder uiteengezet, integreert de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige en de milieuvergunning in één vergunning van onbepaalde duur. Ondernemers die industriële of ambachtelijke activiteiten willen starten, zullen op basis van één vergunningsaanvraag, één openbaar onderzoek en één adviesronde, één vergunning bekomen die een toelating geeft om zowel de stedenbouwkundige handeling uit te voeren als een inrichting te exploiteren. Eén procedure tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning zal volstaan.

Verder werden de procedures vereenvoudigd, vernieuwd en ook doorgedreven gedigitaliseerd, zodat er twee vergunningsprocedures overblijven, een gewone vergunningsprocedure (met een openbaar onderzoek)  en een vereenvoudigde vergunningsprocedure (zonder openbaar onderzoek) en een meldingsprocedure voor de louter meldingplichtige projecten. Hierdoor zal de time-to-permit veel korter worden.

Daarbij komt nog dat de vergunning een permanent karakter heeft gekregen mits periodieke en ad hoc evaluaties van de exploitatie. Hierdoor is het niet meer verplicht om elke 20 jaar een nieuwe vergunning aan te vragen, hetgeen dan ook resulteert in een kostenbesparing, tijdswinst en ook rechtszekerheid.

Tenslotte wijzen we nog op de invoering van de administratieve lus om onregelmatigheden, die tijdens de procedure werden begaan, recht te zetten en de mogelijkheid van een vooroverleg tussen de vergunningaanvrager en de vergunningverlenende overheid voor de aanvang van de vergunningsprocedure. Dit zal ook resulteren in tijdswinst en kostenbesparing.

We houden u verder op de hoogte over de ontwikkelingen in verband met dit belangrijk decreet.

19 januari 2015