De deadline voor de coördinatie van
akten van mede-eigendom
loopt bijna af!!

Opgelet:
De termijn voor de coördinatie van akten van mede-eigendom loopt af op 31 augustus 2014!!


Op 1 september 2010 trad de nieuwe wet op de mede-eigendom in werking (Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren). Zie hierover ons vorig artikel onder de titel "Mede-eigendom gemoderniseerd".

Die wet maakt de regels voor mede-eigenaars en al dan niet professionele syndici moderner en transparanter.

Deze nieuwe regels moesten ook worden overgenomen in de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement van iedere mede-eigendom, een taak waarvoor de syndici het initiatief moesten nemen.

De deadline daarvoor werd in 2011 al met twee jaar uitgesteld en lag normaal  gezien op 1 september 2013.

Bij wet van 17 augustus 2013 werd de termijn voor de verplichte aanpassing van de akten van mede-eigendom opnieuw, doch voor een laatste maal, verlengd tot en met 31 augustus 2014. (Zie hierover ook: "Mede-eigendom - Nieuwe termijn")

Wat na 31 augustus 2014?

Wat zijn de consequenties/sancties indien de statuten van de mede-eigendom na 31 augustus 2014 (nog) niet werden gecoördineerd?

De bepalingen inzake de mede-eigendom voorzien niet in een specifieke sanctie indien men nalaat de statuten voor 1 september 2014 te coördineren.

De coördinatie is echter een persoonlijke, dwingendrechtelijke plicht van de syndicus. Op de syndicus rust slechts de (resultaats)verbintenis om binnen de (verlengde) vervaltermijn een gecoördineerde versie van de akten aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen. Of de algemene vergadering de coördinatie al dan niet gewijzigd en/of binnen de termijn goedkeurt, doet niet ter zake, voor zover de syndicus naar aanleiding van de coördinatie geen onzorgvuldigheid kan worden verweten.

Anderzijds, indien de syndicus geen gecoördineerde versie van de akten ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de algemene vergadering binnen de hiertoe gestelde vervaltermijn (i.c. voor 1 september 2014), dan riskeert hij hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.

Daarenboven bepaalt artikel 577-14 van het Burgerlijk Wetboek dat de bepalingen inzake de mede-eigendom van dwingend recht zijn. De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen worden na 31 augustus 2014 dan ook vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.

22 augustus 2014

Pieter Dierckx - pieter.dierckx@peeters-law.be

Lees meer over dit onderwerp : "Mede-eigendom gemoderniseerd" en "Mede-eigendom - Nieuwe termijn".