De sociale verkiezingen 2016
Stap 1

Het register van interim-werknemers, tewerkgesteld tijdens het 4de kwartaal 2015

Tijdens de periode van 9 tot 22 mei 2016 worden opnieuw
de sociale verkiezingen georganiseerd voor de verkiezing
van de vertegenwoordigers van de werknemers in het
comité preventie en bescherming op het werk (“CPBW”)
en de ondernemingsraad (“OR”).

De werkgevers, die tijdens het kalenderjaar 2015 gewoonlijk gemiddeld 50 (CPWB) of 100 (OR) werknemers tewerkstellen, moeten de procedure opstarten voor de organisatie van die sociale verkiezingen.

Voor de berekening van dat gemiddeld aantal werknemers moeten bepaalde categorieën van interim-werknemers meegerekend worden: het betreft met name de interim-werknemers die geen vervanging doen van een vaste werknemer, die afwezig is wegens schorsing van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst (bij voorbeeld omwille van arbeidsongeschiktheid).

De in aanmerking te nemen interim-werknemers zijn aldus diegenen, die aangeworven zijn

omwille van een vermeerdering van het werk; of

voor de uitvoering van uitzonderlijke arbeid; of

ter vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst beëindigd is; of

met het oog op een aanwerving als vaste werknemer.


Het aantal in aanmerking te nemen interim-werknemers wordt berekend op basis van het aantal interim-werknemers tewerkgesteld tijdens de vierde trimester van het kalenderjaar 2015.

Daarom moet elke werkgever voor het vierde trimester van het kalenderjaar 2015 een bijzonder register bijhouden waarin de volgende gegevens voor iedere interim-werknemer, in dienst tijdens dat vierde trimester, worden vermeld:

het aan de interim-werknemer toegewezen nummer;

de naam en voornaam;

het begin van de tewerkstelling als interim-werknemer;

het einde van de tewerkstelling als interim-werknemer;

het uitzendbureau, via hetwelk de werknemer wordt tewerkgesteld;

de wekelijkse arbeidsduur.

De interim-werknemer die drie vierde of meer werkt van een voltijds werkrooster wordt in aanmerking genomen als voltijdse werknemer.

Indien hij minder dan drie vierde van een voltijds werkrooster werkt, wordt hij in aanmerking genomen als halftijdse werknemer. Daarom wordt het aantal kalenderdagen van inschrijving in het register van een dergelijke part-time interim-werknemer gedeeld door twee.

Om het gemiddelde aantal interim-werknemers te berekenen wordt het totaal aantal kalenderdagen van inschrijving in het register gedeeld door 92.

Het register moet bijgehouden worden als bijlage bij het algemeen personeelsregister.

21 september 2015

Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be