Sanctionering indien maximale betalingstermijnen niet gerespecteerd worden in Frankrijk

Belangrijke maatregel ingeval van
handel met Franse bedrijven

Vanaf 1 januari 2009 kunnen in Frankrijk strafrechtelijke sancties toegepast worden ingeval bepaalde maximale wettelijke betalingstermijnen niet worden gerespecteerd (bepaald door artikel L 441-6, alinea 9 van
het “Code de Commerce”).

Zij hebben betrekking op alle contracten die gesloten werden vanaf 1 januari 2009, op alle bestellingen na deze datum in het kader van raamcontracten, gesloten voor 1 januari 2009, waarin enkel de prijs en de kenmerken van het product werden afgesproken, alsook op alle contracten die stilzwijgend werden verlengd.

Als algemeen principe geldt dat elke producent, dienstverlener, groothandelaar of invoerder verplicht is om zijn algemene verkoopsvoorwaarden mee te delen aan elke professionele partij. Het gaat hier om de verkoopsvoorwaarden, het barema van de eenheidsprijzen, prijsverminderingen en betalingsvoorwaarden.

De nieuwe maatregelen voorzien in de volgende betalingstermijnen :

Ingeval contractueel niets werd voorzien met betrekking tot de betalingstermijn, moet de betaling uitgevoerd worden binnen de 30 dagen volgend op de datum van ontvangst van de goederen of de verlening van de aangevraagde dienst;

Bij gebreke daarvan riskeert men een strafrechtelijke boete van maximum 15.000 €.    

Ingeval wel een betalingstermijn wordt afgesproken, dan mag deze de termijn van 45 dagen, te rekenen vanaf het einde van de maand, of van 60 dagen, te rekenen vanaf de uitgiftedatum van de factuur niet overschrijden.

Gebeurt dit wel, dan riskeert men burgerlijke sancties (namelijk een schadevergoeding aan de debiteur en een burgerlijke boete van maximum 2 miljoen €, de verplichting om de praktijken stop te zetten, en de annulering van onrechtmatige clausules ingeval de Minister van Economie betrokken partij is in de gerechtelijke procedure)

Een veertigtal sectoren hebben van de Franse overheid toestemming gekregen om de nieuwe betalingstermijnen niet vanaf 1 januari 2009, maar geleidelijk aan in te voeren. De bedrijven in deze sectoren moeten hun huidige langere betalingstermijnen uiterlijk in 2012 tot het bovenstaande wettelijke maximum terug hebben gebracht. De lijst van deze sectoren kan geraadpleegd worden op de website van de Algemene Directie inzake mededinging, consumentenproblematiek en fraudebestrijding (DGCCRF) van het Ministerie van Economie van Frankrijk :

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/derogations_delais_paiement.htm

Op deze lijst kan men per sector raadplegen of het bedrijf aan wie men moet betalen of dat aan u betaling verschuldigd is, kan genieten van dit uitstel.

Deze maatregelen zijn uiterst belangrijk voor elk bedrijf dat handel drijft met of dienstverlening doet aan een Frans bedrijf. Deze zijn immers ook van toepassing ingeval de leverancier of de klant gevestigd is in het buitenland.

In de omzendbrief (Dutreil) van 8 december 2005 had de Minister reeds bepaald dat elk contract met effect in Frankrijk onderhevig is aan de bepalingen van Titel IV Boek IV van het Code de Commerce, waarvan artikel L 441-6 deel uitmaakt.

Meer nog, de Minister heeft gepreciseerd dat de rechtspraak heeft aangenomen dat het artikel L 442-6 van de Code de Commerce - dat voorziet in de sanctie ingeval van overschrijding van de betalingstermijnen - van openbare orde is.